جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

چگونگی حل مساله در سازمان‌ها

حل مشکل سازمانی فراتر از تصمیم‌گیری صرف است.

همچنین شامل یافتن و تدوین مشکل، اجرای تصمیم و ممیزی و بررسی نتایج تولید شده می‌باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های حل مسئله سازمانی این است که راه‌حل‌های نهایی وجود ندارد.

همه راه‌حل‌ها منجر به مشکلات جدید و سپس به راه‌حل‌های جدید می‌شوند. بنابراین، حل مشکل سازمانی تا زمانی که سازمان بقای خود را حفظ کند، یک فرآیند مداوم است.

امروز برای برنامه آینده بهتر جلسه مشاوره خود را برنامه‌ریزی کنید تا بهترین عملکرد را داشته باشید.

پیمایش به بالا