وضعیت بازاریابی دیجیتالی B2B

- وضعیت بازاریابی دیجیتالی B2B

وضعیت بازاریابی دیجیتالی B2B

وضعیت بازاریابی دیجیتالی B2B 700 500 علی ناصرحجتی

بازاریاب های B2B فرازو نشیب های زیادی را درروزهای کورونا تجربه کردند و به همین دلیل نیاز است که برای موفقیت خودمان در سال آینده از تنظیمات هوشمندانه و داده محوری استفاده کنیم. در این پادکست من دکترعلی ناصرحجتی درباره وضعیت بازاریابی دیجیتال B2B و ۵ یافته ی مهم که در مراحل بعدی کار شما تاثیرگذار خواهند بود با شما گفتگو خوام کرد.