همراه کردن مشتری، مراحل، معیارها و فهرست بازبینی

همراه کردن مشتری، مراحل، معیارها و فهرست بازبینی

همراه کردن مشتری، مراحل، معیارها و فهرست بازبینی

همراه کردن مشتری، مراحل، معیارها و فهرست بازبینی 700 500 علی ناصرحجتی

کسب و کارها، زمان، تلاش و پول زیادی را صرف مشتری میکنند متاسفانه بیشی از مشتریان جدید در هفته اول آن کسب و کار را ترک میکنند. در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی درباره آنبوردینگ یا همراه کردن مشتری، مراحل معیارها و فهرست بازبینی آن با شما گفتگو کنم.