نحوه ی اجرای دیجیتال برندینگ در کسب و کارهای کوچک

نحوه ی اجرای دیجیتال برندینگ در کسب و کارهای کوچک

نحوه ی اجرای دیجیتال برندینگ در کسب و کارهای کوچک

نحوه ی اجرای دیجیتال برندینگ در کسب و کارهای کوچک 700 500 علی ناصرحجتی

طبق آمارهای بدست آماده نزدیک به ۵۰ درصد از کسب و کارهای کوچک نمیتوانند بیشتر از ۵ سال دوام داشته باشند و به دلیل عدم توانایی مواجه شدن با چالش های جدید وعدم بازاریابی مناسب و متناسب و استفاده نادرست از منابع مالی ورشکت میشوند. در این پادکست من دکترعلی ناصرحجتی درباره نحوه ی اجرای دیجیتال برندینگ در کسب و کارهای کوچک و SME ها با شما صحبت کنم.