سوابق کاری

 • مدرس و مشاور در گروه مشاوران کسب و کار نوین
 • مدرس در شتاب دهنده های دانشگاه صنعتی شریف
 • مشاور مدیرعامل در چندین شرکت بین المللی و داخلی
 • مدرس دوره ام بی ای هوانوردی در هواپیمایی ملی هما
 • مدرس دیجیتال مارکتینگ در ایران ایر
 • مدرس در هلدینگ گروه شرکت های برتر
 • مدرس در مجتمع فنی تهران
 • مدیر عامل در شرکت اندیشه توسعه شرق
 • مدیر عامل در شرکت شبکه عصر نوین
 • مدیر عامل در هلدینگ دلتا سیستم
 • مدرس در شرکت های خدماتی سرویک
 • مدرس و مشاور در گروه رامتن
 • مدرس در گروه صنعتی ایران خودرو: امداد خودروی ایران
 • مدرس در مجموعه قطارهای راه آهن فدک
 • مدرس CIP فرودگام امام خمینی
 • مدرس ام بی ای پزشکی و دندانپزشکی
 • مشاور در سیستم های توریسم درمانی پزشکی و دندانپزشکی