فقر انرژی در اروپا: مفهوم سیاست و تحلیل SWOT

فقر انرژی در اروپا: مفهوم سیاست و تحلیل SWOT

فقر انرژی در اروپا: مفهوم سیاست و تحلیل SWOT

فقر انرژی در اروپا: مفهوم سیاست و تحلیل SWOT 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

فقر انرژی در اروپا: مفهوم سیاست و تحلیل SWOT

تعریف و تشخیص فقر انرژی

فقر انرژی:

 • ناتوانی یک خانوار برای امنیت اجتماعی و مادی است که به سطح خدمات انرژی در خانه نیاز دارد. (بوزاروسکی و پتروا ۲۰۱۵)
 • زیرمجموعه فقر درآمد نیست.
 • سیستمیک و بین بخشی است.
 • در مرکز تغییر است.

فقر انرژی به موارد زیر نیاز دارد:

 • سیاستهای جامع، مشترک و چندسطحی
 • معرفی گسترده ذینفع و گفتگوی فراگیر

سیاست فقر انرژی EU: پیشرفتها

 • اولین نکته از فقر انرژی: سومین بسته انرژی در سال ۲۰۰۹
 • اولین EESC با نام رصدخانه در سال ۲۰۱۳
 • شناخت روبه رشد و یکپارچگی سیاست فقر انرژی در فعالیتهای موسسات EU
 • شبکه گسترده ذینفعان فعال در آن زمینه
 • بهبود نظارت، گزارش و درک
 • رصدخانه فقر انرژی EU
 • پاکسازی بسته انرژی – موج نوسازی
 • توصیه کمیسیون فقر انرژی

گزارشات دولتهای عضو

 • آمار سرفصل هر MS
 • اقدامات سیاست
 • سازمانهای مربوطه
 • بهترین روشها

در وب سایت http://op.europa.eu/s/omqW در دسترس است.

سومین گزارش فقر انرژی پان اتحادیه اروپا

بوزاوسکی و همکاران ۲۰۲۰

 • بررسی پیشرفتهای سیاست EU
 • تحلیل های جدید NECPs
 • اقدامات کووید ۱۹
 • آمار فقر انرژی در سطح اروپا
 • در وب سایت http://op.europa.eu/s/omqW در دسترس است.

ارزیابی جامع ملاحظات فقر انرژی در NECPs

چالشهای مستمر

 • نبود اهداف الزام آور در جدیدترین سیاستها
 • تدوین فقر انرژی با عنوان درآمد عمومی یا چالش آسیب پذیری به جای یک زیرساخت یا موضوع مسکن
 • ارزیابی بهترین روش، ترویج و انتشار
 • پاسخهای متنوع در کشورهای عضو، مناطق و شهرها- اغلب به موجب منابع، آگاهی و ظرفیت محدود

تحلیل SWOT: هدف

 • شناسایی نقاط قوت و نیازهای موضوعات موردنظر
 • روشهای خوب اتخاذ شده و پذیرفته شده
 • تدوین شده توسط هر منطقه
 • شریک مشاور برای افزودن روشهای خوبی که در سایر مناطق EU توسعه یافته اند

بهترین روش یک فرایند، تکنیک، فناوری، سیاست یا شیوه ای است که با عنوان برتری جایگزین ها پذیرفته شده است زیرا نتایجی را بهمراه دارد که برتر از نتایج بدست آمده با سایر وسایل می باشد.

نقاط قوت

 • فناوری دارای چه مزیتهای خاصی است>
 • چه چیزی به خوبی انجام می شود؟
 • کدام منابع در دسترس هستند؟
 • نقاط قوت فناوری خارجی چگونه درک می شود؟

مثالهای خاص:

 • وجود رویکردها و سیاستها برای اجرای این فناوری از تعاریف مناسب و واضح و درک فقر انرژی استفاده می کند.
 • تنوع فناوریها و ابزارهای مربوطه برای شهروندان فقیر و آسیب پذیر در دسترس است.
 • فناوریهای مشخصی وجود دارند که از استقرار انرژی تجدیدپذیر با هدف قرار دادن مصرف کنندگان فقیر و آسیب پذیر حمایت می کند.
 • مدلهای واضحی برای ترویج فناوریهای انرژی تجدیدپذیر در زمینه بهبود فقر انرژی وجود دارند.
 • مدلهای خوبی برای مشارکت مدنی در استفاده از فناوری در رابطه انرژی تجدیدپذیر- فقر انرژی وجود دارند.

نقاط ضعف

 • چه چیزی می تواند بهبود یابد؟
 • از چه چیزی باید اجتناب کرد؟
 • نقاط ضعف فناوری چگونه ازنظر خارجی درک می شود؟

مثالهای خاص:

 • نبود سیاستهای هدفمند برای اجرای فناوری انرژی تجدیدپذیر در بین گروههای آسیب پذیر
 • چارچوبهای نظارتی و سیاست برای این فناوری منجر به ضرر بیشتر و محرومیت گروههای آسیب پذیر می شود.
 • نبود داده ها و تحقیقات علمی پیرامون این فناوری
 • نبود دانش قابل انتقال و رویکردهای سیاست سفارسی برای استفاده از این فناوری

فرصتها

 • در کجا امکانات توسعه داخلی یا خارجی برای این فناوری وجود دارد؟
 • چگونه فعالیتهای موجود ممکن است فراتر از سطح محلی و یا یک نوع فناوری توسعه یابد که نتایج جامع و چند سایتی را در برمی گیرد؟

مثالهای خاص:

 • تغییرات در فناوری، بازارها و صنعت
 • تغییرات در سیاست دولت با توجه به اجرای فناوری یا سوبسیدها (از اتحادیه اروپا تا سطح محلی)
 • اشکال جدید مشارکت اجتماعی و نوآوری

تهدیدها

 • چه موانعی در مسیر اهداف موردنظر فناوری وجود دارد؟
 • آیا تغییرات خارجی در استانداردها یا سیار انتظارات نظارتی وجود دارد؟
 • آیا چالشهای مالی یا سازمانی وجود دارد؟

مثالهای خاص:

 • روشهای مربوط به فناوری نسبت به تغییرات سیاست در دولت آسیب پذیر هستند.
 • روشهای مربوط به فناوری از مشکلات در فرایند پیاده سازی رنج می برند.
 • قابلیت کاربرد، کارکردن در مقابل ساختارهای قدرتی و انواع مقررات اقتصادی

AEA، اسپانیا

نقاط قوت:

تنوع و انعطاف پذیری انرژیهای تجدیدپذیر باعث شده تا در محیطهای مختلف پذیرفته شود.

قیمت تاسیسات تجدیدپذیر در حال کاهش است.

نقاط ضعف:

گروهای آسیب پذیر اغلب از تاسیاست و تجهیزات اطلاعی ندارند

نوع و اندازه خانوارها باعث شده تا تجهیزات اصلی RES به دشواری نصب شوند.

سرمایه گذاری برای گروهایی بالا است که پس انداز اقتصادی کمی دارند.

نگرانی در مورد تعداد روابط غیرقانونی

فرصتها:

 فرصتهای بالای RES، وجود خوشه ها

شرکتها و نهادها در بخش انرژی که به موضوع حساس هستند

نگرانی روبه رشد در مورد تغییرات اقلیمی باعث شده تا تحقیق و نوآوری تکنولوژی از بین رود

پتانسیل سایر انواع خودمصرفی غیرالکتریکی مانند گرمایش هوا

وجود گسترده مسکن عمومی که می تواند تسهیلات RES را مستقر کند.

تهدیدها:

گروهای آسیب پذیر ازنظر اقتصادی توسط شرکتها جذاب نمی دانند و نوآوری را ترغیب نمی کنند.

نبود پیشرفتهای تکنولوژیکی که در گروههای آسیب پذیر منقطه اتخاذ شده اند.

تجربه کم در مودر مهار EP ازطریق RES

تاسیسات انرژی معمولا جمعی نبود و بنابراین تجربه ای در منطقه وجود ندارد.

VIPA: لیتوانی

 نقاط قوت:

پشتیبانی سیاسی و تمرکز استراتژیک در مورد تغییرات اقلیمی در سطح ملی و EU

کسب تجربه از ابزارهایی که قبلا پیاده سازی شده اند

پشتیبانی از ذینفعان حیاتی

نقاط ضعف:

وابستگی سنگین به واردات انرژی با تولید انرژی محلی غیررقابتی

سرمایه گذاری زیاد موردنیاز در RES، بدون انگیزه های خاص برای گروههای آسیب پذیر

چالشهای فنی با تاسیسات RES

تمرکز بر گروههای آسیب پذیری منجر شده تا نیازهای اصلی فورا برآوده شوند.

فرصتها:

احتمال منابع انرژی متنوع

احتمال ترکیب کمکهای مالی و ابزارهای مالی

برتری تکنولوژی در لیتوانی می تواند اقتصاد را تقویت کند.

تهدیدها:

تغییر دوره ای نیازهای فنی برای RES

علاقه پایین جمعیت

کنترل کیفیت ناکافی در نصب کنندگان RES

توسعه سریع فناوریها باعث دلسرد شدن سرمایه گذاری در RES می شود

افزایش سرمایه گذاری در فناوریهای RES نامنظم منجر شده تا بر ظرفیت تعادل شبکه تاکید شود

رشد تعداد رویدادهای سایبری در سیستم انرژی

AURA-EE، فرانسه

نقاط قوت:

چندین طرح جالب در منطقه مانند انسجام SOL

نقاط ضعف:

نبود اطلاعات

مهارت مقاوم سازی انرژی بدون RES

فرصتها:

منابع انرژی چوبی که در منطقه به طور گسترده قابل دسترس بوده، محاسبه جمعیت با این منطقه انرژی

سرمایه گذاری طرف سوم توسط تعاونی های شهروندی

تهدیدها:

پراکندگی جمعیت در مناطق روستایی

EAP، بلغارستان

نقاط قوت:

انرژی ملی و سیاستهای اقلیمی در زمینه مقررات EU و با هدف تضمین انرژی مقرون به صرفه

RES نوآور و خدمات در سطح خانوار بطور گسترده در بازار در دسترس هستند

چندین NGOs فعال در این حوزه

نقاط ضعف:

فناوریهای نوآوری با توجه به قیمهای فعلی رقابتی نیستند

قیمتها هنوز تنظیم می شوند و از اینرو به دلیل بازار انرژی غیر آزاد در سطح پایین هستند

فرصتها:

انرژی جاه طلب و اهداف اقلیمی در بلغارستان

اشکال جدید مشارکت اجتماعی و نوآوری که در ۲۸ شهرداری در دسترس هستند.

تهدیدها:

نبود مدلهای واضح برای ترویج RES در زمینه کاهش فقر

گروههای آسیب پذیری از سوخت کم هزینه استفاده می کنند.

AOT، لهستان

نقاط قوت:

مبنای زیرساخت قوی

وجود دانش تکنولوژیکی و مقررات

زمینه دانش (مهارتها، صلاحیتها) برای توسعه تکنولوژیکی

نقاط ضعف:

نبود مقررات ملی و پشتیبانی

نبود صندوقهای سرمایه گذاری

اراده سیاسی ناکافی برای سرمایه گذاری فناوری

فرصتها:

ظهور اشکال جدید یا سرمایه گذاری RES

علاقه روبه رشد در بین بازیگران خصوصی و عمومی

تهدیدها:

تداوم اقتصاد مبتنی بر کربن در بین گروههای آسیب پذیر

تصرف ضعیف RES به دلیل نبود پشتیبانی دولت