فرمت اصلی کاربرگ تحلیل SWOT

فرمت اصلی کاربرگ تحلیل SWOT

فرمت اصلی کاربرگ تحلیل SWOT

فرمت اصلی کاربرگ تحلیل SWOT 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

فرمت اصلی کاربرگ تحلیل SWOT

تحلیل SWOT روش موثری برای شناسایی نقاط قوت و ضعف یک واحد و همچنین بررسی فرصتهای آن واحد و تهدیداتی که پیشروی واحد است، می باشد. در زمان انجام تحلیل SWOT، از سوال و اظهارات هر دسته میتوان استفاده

کرد تا در خصوص نحوه پاسخدهی واحد راهنمایی شود.

تهدیدها (خارجی)فرصتها (خارجی)نقطه ضعف (داخلی)نقطه قوت (داخلی)آیتم اصلی
-موانع در معرض واحد چیست؟ -چه رقابتی انجام میشود؟ -آیا تغییراتی در حرفه وجود دارد؟ – آیا فناوری تهدید در حال تغییر است؟ -چیزهایی که ممکن است مانع از ارائه برنامه شوند. – شرایط خارجی واحد که اثر منفی دارد. مثالها: – دانشگاه مجبور است تا بودجه را قطع کند. – دولت برنامه فارغ التحصیلی را با توجه به پایین بودن رقبا قطع می کند – دانشکده فریب می دهد– برنامه با چه فرصتهایی مواجه است؟ -چه نقاط قوتی می- تواند توسعه یابد؟ روندهای موردنظر حرفه چیست؟ مثالها: – فارغ التحصیالن استخدام می شوند. – مشارکت با دانشکده های محلی – کارآموزی با کافرمایان محلی که به راحتی در دسترس هستند – متقاضیان خوب برای برنامه فارغ التحصیلی– چه چیزی میتواند بهبود یابد؟ – چه کاری را بدتر انجام میدهید؟ از چه چیزی باید اجتناب نموده/ اصالح کنید؟ مثالها: -نبود دالر کافی برای جذب (یا حفظ) دانشکده های کلیدی – دانشکده مقاالت داوری معدودی را منتشر کرده است – دانشجویان به دلیل فرصتهای شغلی تمالی به ترک منطقه را ندارند. – نرخ نگهداشت (حفظ) کمتر از حد میانگین است.-شما (بخش/ دانشکده) چه کاری را بهتری انجام میدهید؟ – مهارتها/ منابع ارائه شده مثالها: – دانشجویان کافی در بخش   – دانشکده ها در زمینه اعطای کمک بالعوض و تامین مالی موفق بودند – دانشکده ها مایل به تدریس دوره های آنالین هستند – دانشجویان در بخش ازنظر علمی آماده هستند – دانشکده ها از مشاوران عالی نیز هستند 
–موانع در معرض– برنامه با چه– چه چیزی می تواند– شما (بخش/ 
واحد چیست؟فرصتهایی مواجهبهبود یابد؟دانشکده) چه کاری را
-چه رقابتی انجاماست؟– چه کاری را بدتربخوبی انجام می دهید؟
میشود؟-چه نقاط قوتی می-انجام می دهید؟موفق می شوید؟
-آیا تغییراتی درتواند توسعه یابد؟– از چه چیزی بایدشهرت؟
حرفه وجود دارد؟روندهای موردنظراجتناب نموده/ اصالح– مهارتها/ منابع ارائه
– آیا فناوری تهدیدحرفه چیست؟کنید؟شده
در حال تغییر است؟   
-چیزهایی که ممکن   
است مانع از ارائه   
برنامه شوند.   
– شرایط خارجی   
واحد که اثر منفی دارد.    
    آمار جمعیتی و مقایسه (فرم گزارش داده )D
    توصیه به تمرین کردن
    سیستم ارزیابی- از چه روشهایی برای ارزیابی عملکرد دانشجو استفاده می شود؟
    حمایت علمی از دانشجویان نیازمند به اصالح
    حمایت مالی
    مشارکت دانشجویی/ پاداش/ دستاوردها
    رضایت از برنامه (استفاده از داده ها از ارزیابی آموزش دانشجو/ نظرسنجی از نظر دانشجو، و اداره ارزیابی و برنامه ریزی دنشگاه/ نظرسنجی فارغ التحصیلی)
    نظرسنجی از دانشجوان فارغ التحصیل شده (اداره ارزیابی و برنامه ریزی دانشگاه)
    اطالعات فارغ التحصیالن/ نظرسنجی
    پروژه های خاص/ کارآموزی
    بررسی بیشتر و درجات بعدی (فرم گزارش داده ها )E
    نظرسنجی کارفرما
    اطالعات نیروی کار (تقاضاها، رقابت)
    تجهیزات
    تسهیالت
    هولدینگ کتابخانه
    خدمات حمایت
    دانشجویی (آزمایشگاه نوشتاری، آزمایشگاه ریاضیات، تدریس و غیره)
    سازمانهای دانشجویی
    واحدهای علمی داخلی
    واحدهای غیر علمی داخلی
    خارجی به دانشگاه- ازجمله خدمات جامعه (رجوع به هدف دانشگاه )#۴
    پشتیبانی اداری
    پشتیبانی تامین مالی دانشگاه (فرم گزارش داده )F
    هزینه های حقوق (فرم گزارش داده )F
    هزینه های عملیاتی (فرم گزارش داده )F
    هزینه های سرمایه (فرم گزارش داده )F
    اعطای کرسی
    اعطای مقام استادی
    کمکهای خارجی
    سایر بودجه های خارجی
    هزینه های توسعه حرفه ای

با استفاده از نتایج تحلیل SWOT

سواالت زیر را درنظر بگیرید:

.۱ چگونه از نقاط قوت می توان برای بهره مند شدن از فرصتها استفاده کرد؟

.۲ چگونه از نقاط قوت می توان برای مقابله با تهدیدها استفاده کرد؟

.۳ چگونه نقاط ضعف را می توان به نقاط قوت تبدیل کرد و یا از آنها اجتناب نمود؟

.۴ چگونه می توان ر نقاط ضعف غلبه نمود تا تهدیدها مقابله کرد؟