شاخص های کلیدی عملکردی بازاریابی دیجیتال

30 - شاخص های کلیدی عملکردی بازاریابی دیجیتال -

شاخص های کلیدی عملکردی بازاریابی دیجیتال

شاخص های کلیدی عملکردی بازاریابی دیجیتال 700 500 علی ناصرحجتی

تیم بازاریابی هر کسب و کاری باید اهداف خودش را مشخص کرده باشد این اتفاق بیشتر مورد توجه قرار میگیرد به نحوی که تیم ها در چنین مقطعی در حال ارزیابی موفقیت ها و پیشرفت اهداف پیشین سال خودشان هستند. در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی درباره موضوع شاخص های کلیدی عملکردی بازاریابی دیجیتال که باید در سال ۱۴۰۱ به آن توجه داشته باشید با شما گفتگو خواهند کرد