شاخص‌های کلیدی عملکرد در بازاریابی محتوا

شاخص‌های کلیدی عملکرد در بازاریابی محتوا

شاخص‌های کلیدی عملکرد در بازاریابی محتوا

شاخص‌های کلیدی عملکرد در بازاریابی محتوا 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

بازاریابی محتوا به عنوان قلب تپنده دیجیتال مارکتینگ، از شاخص‌های کلیدی عملکرد خاصی پیروی می‌کند که می‌توان به وسیله‌ آن‌ها میزان موفقیت عملکرد واحد بازاریابی در این زمینه را اندازه گیری کرد و اهداف واقع بینانه و غیر شهودی تری را تعیین نمود. دکتر علی ناصرحجتی در این پادکست درباره با اهمیت ترین KPIها در بازاریابی محتوا صحبت می‌کند.