در SEO از کیبورد، فریز یا سنتز استفاده کنم؟

در SEO از کیبورد، فریز یا سنتز استفاده کنم؟