تحلیل:SWOT فرایند و مؤلفه های اصلی

تحلیل :SWOT فرایند و مؤلفه های اصلی

تحلیل:SWOT فرایند و مؤلفه های اصلی

تحلیل:SWOT فرایند و مؤلفه های اصلی 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

فصل ١١

تحلیل :SWOT فرایند و مؤلفه های اصلی

خلاصه فصل

 • تحلیل SWOT چیست؟
 • اجزای اصلی تحلیل SWOT
 • هدف از تحلیل SWOT
 • چه کسی به تحلیل SWOT نیاز دارد؟
 • تحلیل SWOT برای افراد
 • نحوه انجام تحلیل SWOT
 • تلههای تحلیل SWOT
 • نکاتی برای تحلیل SWOT

تحلیل SWOT چیست؟

 • تکنیکی که سازمان یا افراد را قادر ساخته تا از مسائل روزمره یا استراتژی های سنتی به سمت دیدگاه تازه ای حرکت کنند.
 • تحلیل SWOT به نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای پیشروی تجارت شما نگاه می کند. SWOT می تواند به شرکت شما که با بزرگترین چالشها مواجه است کمک کند و امیدوارکننده ترین بازارهای جدید آن را پیدا کند.
 • چارچوب تحلیل SWOT ابزار بسیار مهم و مفیدی برای استفاده در مدیریت بازاریابی و سایر برنامه های تجاری است.
 • درک واضح SWOT برای مدیران تجاری ضروری است.

اجزای اصلی تحلیل SWOT

محیط داخلی:   -S نقاط قوت

-W نقاط ضعف

محیط خارجی:  -O فرصتها

:T تهدیدها

نقاط قوت (عوامل داخلی، مثبت)

 • •         ویژگیهای تجارت یا فرد که برای سایرین در صنعت سودمند است.
 • ویژگیهای ملموس و ناملموس مثبت، داخلی به سازمان یا فرد.
 • جنبه های سودمند سازمان یا قابلیتهای سازمان، قابلیتهای فرایند، منابع مالی، محصوات و خدمات، اراده مشتری و وفاداری برند.
 • مثالها- منابع مالی فراوان، نام شناخته شده برند، هزینه های کمتر (مواد خام یا فرایندها)، استعداد برتر مدیریت، مهارتهای بازاریابی بهتر، مهارتهای توزیع خوب، کارمندان متعهد.

نقاط ضعف (عوامل داخلی، منفی)

 • ویژگیهایی که شرکت یا فرد را نسبت به دیگران در معرض نقطه ضعف قرار می دهد.
 • برداشت سازمان از توانایی خود برای رسیدن به هدف اصلی و تاثیر گذاشتن بر رشد آن.
 • نقاط ضعف از عواملی هستند که استانداردهایی که ما حس می کنیم باید برآوده شوند را برآوده نمی کنند. با اینحال، نقاط ضعف قابل کنترل هستند و باید به حداقل رسیده با از بین بروند.
 • مثالها- منابع مالی محدود، خط تولید بسیار محدود، توزیع محدود، هزینه های باا، تصویر بازار ضعیف، مهارتهای بازاریابی ضعیف، مهارتهای مدیریتی محدود، کارمندان غیرماهر.

فرصتها

 • عوامل جذاب خارجی که دایلی ارائه نموده که تجارت شما احتماا رشد می کند.
 • فرصت رسیدن به سودهای بیشتر در محیط- عوامل جذاب خارجی که دلیل وجود و توسعه را به سازمان می دهد.
 • زمانی که سازمان می تواند از شرایط محیط سود برده تا استراتژیها را برنامه ریزی و اجرا کند تا بتواند بسیار سودآور باشد.
 • سازمان باید فرصتها را شناخته و آنها را در زمان باا رفتن بدست آورد.
 • مثالها- رشد سریع بازار، شرکتهای رقیب از خود راضی هستند، تغییر نیازها/ سایق مشتری، استفاده جدید از محصول کشف شده، رونق اقتصادی، مقررات زدایی دولت، کاهش فروش یک محصول جایگزین.

تهدیدها (عوامل خارجی، منفی)

 • عواملی خارجی در محیط که می توانند برای تجارت آزاردهنده باشند- عوامل خارجی، در کنار کنترل سازمان.
 • زمانی که شرایط محیط خارجی باعث شده تا قابلیت اطمینان و سودآوری تجارت سازمان به خطر افتد.
 • مثالها- ورود رقبای خارجی، معرفی محصوات جدید جایگزین، کاهش چرخه عمر محصول، تغییر نیازها/ سایق مشتری، شرکتهای رقیب که استراتژیهای جدید را می پذیرند، افزایش مقررات دولت، رکود اقتصادی.

هدف از تحلیل SWOT

 • •         کمک به مشارکت تصمیم گیرندگان و مقایسه ایده ها.
 • ارائه هدف مشترک و درک عوامل موفقیت.
 • سازماندهی عوامل مهم مربوط به موفقیت و شکست در دنیای تجارت.
 • کمک به فرد یا سازمان برای درک نقاط قوت و ضعف آنها.
 • ترویج تفکر استراتژیک.

چه کسی به تحلیل SWOT نیاز دارد؟

١) صاحب شغل

 • زمانی که سوپروایزر با خروجی کار مشکل دارد
 • تخصیص شغل جدید
 • سال مالی جدید- اهداف تازه
 • صاحب شغل به دنبال بهبود عملکرد شغل است. ٢) واحد تجاری
 • زمانی که تیم اهداف خود را برآوده نمی کند
 • خدمات مشتری می تواند بهتر شود
 • راه اندازی واحد تجاری جدید برای دنبال کردن تجارت جدید
 • رهبر جدید تیم منصوب می شود

٣) شرکت

 • زمانی که  اهداف درآمد، هزینه و مخارج بدست نمی آید
 • شرایط صنعت مناسب نیست
 • راه اندازی سرمایه گذاری تجاری جدید

چه کسی به تحلیل SWOT نیاز دارد؟

تحلیل SWOT برای/ درطول ….. نیاز است.

تغییر شغل

تصمیم گیری

برنامه ریزی توسعه شخصی

ارزیابی محصول

برنامه ریزی

تحلیل SWOT برای افراد

راه اندازی محصول

جلسات ایده پردازی

ارزیابی رقیب حل مسئله

برنامه ریزی استراتژیک

جلسات کارگاه

 • افرادی که درک قوی از نقاط قوت و نیازهای خود دارند در موقعیت بسیار بهترین نسبت به افرادی به دانش محدود هستند.
 • تحلیل شخصی SWOT ابزار بزرگی برای ارزیابی خود است تا حرفه خود را برنامه ریزی نمود.
 • شما می توانید از آن برای ارزیابی خود استفاده کنید، خودتان را با رقبا/ همتایان خود مقایسه نموده و از آن نیز برای پیدا کردن فرصتهای رشد حرفه استفاده نمایید.

SWOT شخصی

ترکیبی از…………

 • ابزار خودارزیابی
 • فعالیت برنامه ریزی استراتژیک
 • ایجاد شده است …………….
 • به سبک بیانیه ماموریت شخصی فرد
 • دیدگاه آنها از جایی که در آینده خود را می بینند

چه زمانی تحلیل شخصی SOWT انجام می شود؟

 • رفتن به مصاحبه- بنابراین شما می توانید بر نقاط قوت خود تمرکز نموده و در مورد آنها بیشتر صحبت کنید. به تهیه CV نیز کمک می کند. اگر ایده بسیار خوبی در مورد نیازهای شغلی قبل از اصاح CV دارید باید آنها را مطابقت دهید.
 • به هنگام استفاده از یک تبلیغ- به ارزیابی شما در مقابل نامزدها کمک می کند. شما درک خوبی از نقاط قوت خود نسبت به رقبای خود دارید بنابراین می توانید بجای نقاط قوت عمومی خود به آنها تمرکز کنید.
 • قبل از تغییر حرفه- به بررسی مهارتهای شما کمک می کند تا با فرصتهای حرفه جدید شما کمککند و یا متناسب با شغل فعلی شما هستند.

نحوه انجام تحلیل :SWOT

١- تحلیل محیط داخلی و خارجی

٢- انجام تحلیل SWOT

٣- تهیه برنامه های عمل

١- تحلیل محیط داخلی و خارجی

تحلیل موقعیت

تحلیل خارجی تحلیل داخلی
   
تهدیدها فرصت نقطه قوت   
   نقه ضعف 
       
        

١- استراتژیهای -SO که از قدرتهای داخلی برای بهره مندی از فرصتهای خارجی استفاده می کند.

(قدرت نفوذ)

٢- استراتژیهای -WO که هدف آنها بهبود نقاط ضعف داخلی با بهره مندی از فرصتهای خارجی است.

(محدودیتها)

٣- استراتژیهای -ST از قدرتهای شرکت برای جلوگیری یا کاهش اثر تهدیدات خارجی استفاده می کند.

(آسیب پذیریها)

۴- استراتژیهای -WT تاکتیکهای دفاعی هستند که به دنبال کاهش نقاط ضعف داخلی و جلوگیری از تهدیدت خارجی می باشند.

(مشکات)

فرصتها

استراتژیهای   
 استراتژیهای 
(حداقل/ حداکثر)  
 (حداکثر/ حداکثر) 
   
    

تهدیدها

استراتژیهای استراتژیهای
(حداقل/ حداقل) (حداکثر/ حداقل)
   
   

TOWS/SWOTماتریس

.٢انجام تحلیل SWOT و مستندات (١)

 • ارائه اهداف- هدف اجرای SWOT ممکن است وسیع/ محدود،عمومی و خاص باشد.
 • انتخاب شرکت کنندگان- به نظر کارشناسی ممکن است برای SWOT نیاز باشد.
 • تخصیص وظایف جمع آوری تحقیق و اطاعات- آماده سازی سابقه می تواند در دو مرحله انجام شود: اکتشافی و جزئی. اطاعات مربوط به نقاط قوت و ضعف باید بر عوامل داخلی تمرکز کند.
 • ایجاد محیط کارگاهی- ترغیب فضایی که جریان آزاد اطاعات را هدایت می کند.

.٢انجام تحلیل SWOT و مستندات (٢)

 • ارزیابی ایده های فهرست شده در مقابل اهداف- با تدوین لیست ها، دسته بندی و گروه بندی حقایق و ایده های مربوط به اهداف.
 • لیست کردن نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها
 • ارائه یافته ها- مطمئن شوید که از تحلیل SWOT در برنامه ریزی بعدی استفاده می شود. مرور کردن یافته ها در فاصله زمانی مناسب.

٣. تهیه برنامه عمل

زمانی که تحلیل SWOT تکمیل شد، هر نکته را با موارد زیر مشخص کنید:

 • چیزهایی که باید بافاصله مشخص شوند.
 • چیزهایی که می توانند اکنون مدیریت شوند.
 • چیزهایی که باید بیشتر مورد تحقیق قرار بگیرند.
 • چیزهایی که باید برای آینده برنامه ریزی شوند.

مزیتهای SWOT (١)

 • در چارچوب کار اجتماعی سودمند است زیرا به سازمانها کمک می کند تا تصمیم بگیرند که آیا یک هدف قابل دستیابی است یا خیر و بنابراین سازمانها می توانند اهداف و مراحل قابل دسترس را با تغییرات اجتماعی یا تاش توسعه جامعه مشخص کنند.
 • در سازمان، سازمان دهندگان می توانند دیدگاههای خود و نتایج عملی و کارآمد را ارائه دهند تا تغییر مداوم و پایا تحت تاثیر قرار گیرد و به سازمانها کمک می کند تا اطاعات معنادار را به منظور به حداکثر رساندن پتانسیل خود جمع آوری نمایند.

مزیتهای SWOT (٢)

 • فرد با تمرکز و پاسخ هدفمند به هر یک از ۴ سوال می تواند خود را بشناسد، و شما می توانید تحلیل بسیار واقعی و کمتر حسی را بدست آورید. تحلیل SWOT اجازه می دهد تا بتوانید بصورت هدفمند نقش و عملکرد خود را دنبال کرده، و تغییرات را با رسیدن به نتایج مطلوب مشاهده کنید.

محدودیتهای SWOT

 • SWOT می تواند با عنوان یک تکنیک به نادرستی استفاده شود، و می تواند بدون تفکر بحرانی با توجه به ارائه اطاعات نادرست SWOT در محیطهای داخلی و خارجی سازمان به سرعت طراحی شود.
 • توسعه تحلیل SWOT منجر به دفاع از اهداف قبلی می شود. همچنین منجر به موارد زیر می شود:
 •      محدودیتهای امکانات ایده پردازی و شناسایی واقعی موانع
 • قرار دادن منفعت سازمان باای رفاه جامعه
 • طراحی تحلیل SWOT توسط یک یا دو کارگر جامعه باعث شده تا واقعیتهای نیروهای عوامل خارجی محدود شده و کمکهای احتمالی اعضای جامعه بی ارزش شوند.

نکاتی برای اجرای تحلیل :SWOT

بایدها:

 • تحلیلی و خاص
 • ثبت تمامی تفکرات و ایده ها
 • انتخاب ارزیابی نهایی
 • انتخاب افراد درست برای تمرین
 • انتخاب رهبر مناسب SWOT یا تسهیل کننده
 • تصور جعبه
 • تغییرات آزاد

نبایدها:

 • تاش برای تغییر نقاط ضعف
 • لیست کردن خطاها و اشتباهات
 • از دست دادن اثرات و روندهای خارجی
 • اجازه دهید که SWOT به تمرین اشتباهی تبدیل شود.
 • نادیده گرفتن نتایج در مراحل آخر فرایند برنامه ریزی.

نکات و تمرین

مثال: تحلیل SWOT مک دونالد

نقاط ضعف:

 • رد کردن بازار تست پیتزا که منجر به محدود شدن توانایی رقابت با ارائه دهندگان پیتزا می شود.
 • هزینه های آموزشی باا به دلیل حجم معامات باا.
 • تمرکز حداقل به مواد غذایی ارگانیک.
 • عدم تغییرات زیاد در محصوات فصلی.
 • نگرانی در مورد کیفیت به دلیل عملیاتهای فرانشیز.
 • عدم متمرکز شدن به غذاهایی سرخ کردنی/ برگرها در گزینه های سالم برای مشتریان خود.

داخلی

نقاط قوت:

 • درجه بندی برترین لیست مجله فورچون
 • جامعه محور
 • عملیاتهای جهانی در سراسر جهان
 • تنوع فرهنگی در مواد غذایی
 • موقعیت عالی
 • تولید عملیاتهای خط
 • استفاده از محصوات باکیفیت
تهدیدها:فرصتها:
•  استراتژیهای بازاریابی که افراد را از کودکان•  ایجاد سرمایه گذاری مشترک
گرفته تا بزرگان وسوسه می کند•  پاسخگویی به گزینه های سالم
•  طرح دعوی برای ارائه مواد غذایی ناسالم•  تبلیغ خدمات وای فای در شعب
•  خطرات آلودگی که شامل تهدید آلودگی e-coli•  توسعه تبلیغات با مسئولیت اجتماعی بیشتر
است•  توسعه تجارت در بخشهای توسعه یافته جهان
•  وسعت تعداد رستورانهای فست فوذ که با عنوان•  ایجاد محصوات با حساسیت گزینه های آزاد
رقیب باز هستندمانند بادام زمینی
 • تمرکز بر رژیم سالم توسط مشتریان
 • رکود اقتصادی با تاثیر گذاشتن بر توانایی خوردن زیاد

خارجی

نتیجه گیری

 • تحلیل SWOT منجر به شناسایی S,W,O,T می شود تا در تصمیمات و برنامه ریزیهای استراتژیک به شما کمک کند.
 • SWOT روش جامع و ساده ای برای ارزیابی نیروهای مثبت و منفی در و بدون سازمان شما است، بنابریان می توانید اقدام موثری را انجام دهید.