برنامه اینترنتی نگرش – فروردین ۱۴۰۱-پنل اول

برنامه-اینترنتی-نگرش

برنامه اینترنتی نگرش – فروردین ۱۴۰۱-پنل اول

برنامه اینترنتی نگرش – فروردین ۱۴۰۱-پنل اول 980 700 دکتر علی ناصرحجتی

برنامه اینترنتی نگرش فروردین ۱۴۰۱ بخش اول

با حضور : دکتر نظری مهرابی دکتر فرزاد مقدم دکتر ناصر حجتی و اجرای جناب آقای حمید سرسختی