نکات مهم در آموزش بازاریابی و فروش

نکات مهم در آموزش بازاریابی و فروش
امروزه فعالیت هاى اقتصادى با چالش هاى بزرگى رو به رو هستند . تکنولوژى هاى جدید و پیشرفت هاى تازه در زمینه ى ارتباطات ، تمام کشورهاى جهان را در کنار هم قرار داده ، به طورى که یک اقتصاد جهانى تشکیل مى دهند . همزمان ، بسیارى از کشورها فقیر مانده اند و فاصله بین کشورهاى فقیر و غنى همچنان رو به افزایش است . شرکت ها باید نسبت به تحولات بازار عکس العمل مناسب نشان دهند . آن ها در عین حال باید مسؤلیت حفاظت از محیط زیست را نیز بپذیرند . همچنین شرکت ها ، اگر قصد دارند در بازار جهانى به موفقیت هایى دست یابند ، باید کانون توجه خود را به مشترى معطوف کنند .

بازاریابی دقیقاً چیست ؟

 بازاریابى یک فرآیند اجتماعى و مدیریتى است که به وسیله ى آن ، افراد و گروهها ، نیازها و خواسته هاى خود را از طریق تولید ، عرضه و مبادله ى محصولات ارزشمند در بازار تأمین مى کنند .
یک بازاریاب کسى است که در جست و جوى یک یا چند نفر مشترى بالقوه است که تمایل به تبادل فایده داشته باشند . این تعریف معانى چندى در بردارد .

  •  اول این که بازاریاب ، خود نیازى را به وجود نمى آورد ؛ بلکه نیازها قبل از بازاریاب وجود دارند .
  • دوم ، چون هر محصولى ، براى یک نیاز راه حلى تأمین مى کند ، بنابراین ، محصول ، خود وسیله اى براى بسته بندى خدمت محسوب مى شود . از این رو وظیفه ى بازاریاب ، فروش مزایا یا خدمات درون محصول فیزیکى است و نه خود محصول .
  • سوم ، بازاریابان به دنبال دریافت یک عکس العمل رفتارى از طرف دیگر هستند .
پس ، بازاریابى محدود به کالاهاى مصرفى نمى شود ؛ بلکه به طور گسترده اى ، براى ” فروش ” ایده ها و برنامه هاى اجتماعى نیز مورد استفاده قرار مى گیرد .

بازاریابی رابطه و هدف از بازاریابی رابطه

بازاریابى رابطه ، ایجاد روابطى رضایت بخش و بلند مدت ، با طرف هاى اصلى همچون مشریان ، عرضه کنندگان و توزیع کنندگان است ؛ با این هدف که آنها در بلند مدت روابط اقتصادى خود را با شرکت حفظ کنند و همواره در انتخاب هاى خود ، شرکت را به رقبا ترجیح دهند . بازاریابان فهمیده با ارائه کیفیت برتر ، خدمات خوب و قیمت هاى فروش منصفانه ، در طول زمان ، روابط بلند مدت مطلوبى ایجاد مى کنند .

تعریف مدیریت بازاریابی و مفاهیم پنجگانه بازاریابی

مدیریت بازاریابى عبارت است از فرآیند برنامه ریزى و به مورد اجرا گذاردن پندار ، قیمت گذارى ، تبلیغات پیشبردى و توزیع کالاها و خدمات و ایده ها به قصد انجام مبادلات با گروه هاى هدف ؛ به نحوى که هم اهداف مشترى و هم اهداف سازمانى تأمین شوند .
مدیریت بازاریابى لزوماً همان مدیریت تقاضاست و رسالت و وظیفه ى آن تأثیر بر سطح ، زمان بندى و ترکیب تقاضا خواهد بود .
مفاهیم پنجگانه اى که سازمان ها مى توانند براى اداره و هدایت فعالیت هاى بازاریابى انتخاب کنند از این قرارند ؛
  • مفهوم تولید 
  • مفهوم کالا 
  • مفهوم فروشندگى / فروش 
  • مفهوم بازاریابى 
  • مفهوم بازاریابى اجتماعى 
امروزه مفاهیم سه گانه ى اول کاربرد چندانى ندارند . مفهوم بازاریابى بر آن اصل استوار است که راه حل رسیدن به اهداف عالیه سازمانى در گرو تعیین نیازها و خواسته هاى بازارهاى هدف است و این که سازمان باید در تأمین و رضایت بازارهاى هدف خود ، مؤثرتر و کاراتر از رقبا عمل کند.

مفهوم بازاریابی و بازاریابی اجتماعی

مفهوم بازاریابى کار را با یک بازار دقیقاً تعریف شده آغاز مى کند ، توجه خود را به نیازهاى مشترى معطوف مى دارد ، تمام فعالیت هایى را که بر مشتریان تأثیر مى گذارد ، یکپارچه مى کند و با تأمین رضایت مشتریان سود مى آفرینند .
در سال هاى اخیر ، گاه افرادى مفهوم بازاریابى و مناسب و بجا بودن فلسفه آن را در جهان امروز ، مورد تردید قرار داده اند ؛ یعنى جهانى که با چالش هاى زیست محیطى و جمعیت شناختى بزرگى رو به رو شده است .
 مفهوم بازاریابى اجتماعى بر این اصل استوار است که وظیفه و رسالت سازمان تعیین نیازها و خواسته ها و امیال بازارهاى هدف و تأمین رضایت این بازارها ؛ به گونه اى عملى تر و مؤثرتر از رقباست ؛ به نحوى که ارتقاء و حراست از رفاه مصرف کننده و جامعه را به دنبال داشته باشد . مفهوم بازاریابى اجتماعى بازاریابان را به ایجاد تعادل در ملاحظات سه گانه ى ؛ سودآورى شرکت ، رضامندى مصرف کننده و منافع عمومى ، فرا مى خواند .
  مدیریت بازاریابى به سرعت مورد پذیرش بخش هاى انتفاعى ، غیرانتفاعى و کشورهاى مختلف جهان واقع شده است ، چرا که نقش بسیار مهمى در نیل به اهداف سازمانى و یا سودآورى سازمان دارد .


بازاریابی مستقیم و کان